Duyurular

ÖZGÜRLÜK İÇİN HUKUKÇULAR DERNEĞİ (ÖHD) TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin adı, ‘‘Özgürlük İçin Hukukçular Derneği’’dir.

Derneğin kısaltması “ÖHD” dir. Derneğin amblemi “ Beyaz zemin üzerinde mor renkli iki halka içerisinde derneğin Kürtçe olarak –Komaleya Hıquqnasên Ji Bo Azadîyê- ve Türkçe olarak –Özgürlük için Hukukçular Derneği- isminin yer aldığı, orta kısmında beyaz zemin üzerinde başaklar içerisinde iki elinde terazi kefesi tutan mor renkli kadın figürü’dür.” Genel Merkezi Diyarbakır'dır.

Dernek İl ve İlçelerde, yurt dışında gerekli gördüğü yerlerde şubeler kurabilir, temsilciler atayabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2:

a- Ulusal veya uluslararası hangi otorite tarafından olursa olsun, başta yaşam hakkı olmak üzere, kişinin, dil, din, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, medeni durum, siyasi ve felsefi görüş, etnik kökeni, engellilik vb. bakılmaksızın, sosyal, ekonomik ve siyasi haklarına yönelik her türlü haksız veya meşru olmayan müdahaleye karşı koyma bilinci oluşturmak ve karşı koymak.

 

b- Tüm yurttaşların, haklar ve ödevler bakımından eşit ve özgür olduğuna inanarak, dil, din, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, medeni durum, siyasi ve felsefi görüş, etnik kökeni, engellilik vb. farklılıklarından dolayı insanlar arasında hiçbir ayrım yapmaksızın, insanların kutsallarına, sağlıklı çevreye, doğal ekolojik yaşama ve insanlığa karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmek.

 

c- Özellikle coğrafyamızda yaşayan, tüm halkların ve yurttaşların, dilleri, kültürleri, inançları ve geleceği için, kaynağını coğrafyamızın sosyal tarihinden ve birlikte yaşadığımız halklarla olan ortak geçmişimizden, adalet duygusundan, evrensel hukuk değerlerinden ve doğal güzelliklerden alan yararlı her şeyi daha da geliştirerek gelecek nesillere devretmek.

 

d- Bireylerin ve birey gruplarının ulusal veya uluslararası otoriteler nedeniyle karşılaştıkları hukuki sorunlar ve hak ihlalleri ile ilgili, araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası tüm meşru hak arama yollarını en etkin şekilde kullanmak.

 

e- Her türlü ayrımcılığa ve hak ihlaline karşı mücadele etmek, hukuksal çözüm önerileri geliştirmek. Cinsiyet özgürlükçü bir anlayışla hayatın her alanında kadın ve erkeğin tam eşitliğine ve insan haklarına dayalı özgürlükçü ve demokratik bir hukuk sisteminin yerleşmesi için çalışmalar yapmak.

 

f- Avukatların, hukukçuların ve hukuk fakültesi öğrencilerinin mesleki sorunlarının çözümü ile ilgili faaliyetlerde bulunmaktır.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

Dernek amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında aşağıdaki faaliyetleri yapabilir:

 

a) Başta yaşam hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü haksız ve meşru olmayan müdahaleye karşı mücadele etmek,

 

b) İdam cezasına karşı çıkıp, işkenceye ve insanlık onurunu zedeleyecek her türlü ihlalin son bulması için çalışmak,

 

c) Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, medeni durum, siyasi ve felsefi görüş, etnik kökeni, engellilik haline dayanan her türlü ayrımcı yasalara ve uygulamalara karşı çıkmak. Toplumların manevi varlıklarının yaşatılması ve geliştirilmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması için faaliyet yürütmek,

 

d) Toplantı ve örgütlenme hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğünü engelleyici yasal düzenlemelerin ve uygulamaların ortadan kalkmasına dönük çalışmak.

 

e) Cinsiyet eşitliğini ve özgürlüğünü demokratik toplumun temel etkenlerinden biri olarak kabul ederek, kadının toplumsal yaşamdaki haklarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele etmek. Kadınların yaşamın her alanında yer alması için pozitif ayrımcılık politikalarını geliştirmek ve desteklemek. Bu amaçla dernek kendi iç çalışma prensibi olarak kadın-erkek eşitliğini sağlamak üzere eş başkanlık sistemini benimser ve bunun kurumsallaşması için mücadele eder.

 

f) Cezaevleri ve gözaltı merkezlerinde bulunan kişilerin haklarının korunması ve insan onuruna uygun yaşam koşullarının yaratılması için gerekli hukuki yardımları sunmak.

 

g) Demokratik ve çağdaş topluma hizmet eden özgürlükçü Anayasal ve yasal düzenlemelerin yapılması için bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak. Dünyadaki gelişmeleri incelerek alternatif yasa ve Anayasa önerileri hazırlamak.

 

h) Hak ihlaline maruz kalmış veya kalma riski bulunan kişilere, ailelere ve gruplara hukuki yardımda bulunmak. Bu amaçla kamuoyu yaratmak, hakların toplum nezdinde bilince çıkarılması için, seminer, konferans, eğitim çalışmaları ve kampanyalar yapmak.

 

i) Dernek emeğin kutsallığını benimser. Bu bağlamda her insanın, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmesini engelleyen, çocuk emeği başta olmak üzere emek sömürüsüne neden olan yasal düzenlemelere ve uygulamalara karşı mücadele etmek.

 

j) Dernek,halkların kendi kaderini tayin etme ilkesini benimser ve savunur. Bu bağlamda Anadilde Eğitim hakkını temel bir hak olarak kabul eder. Bunun için anadilin kamu kurum ve kuruluşlarında ve yargılamalarda hiç bir sınırlama olmaksızın kullanılmak üzere yasal düzenlemelerin yapılması için çalışmak.

 

k) Ulusal ve uluslararası hukuk ışığında çocuk ve engelli haklarının yaşama geçirilmesi, yasal düzenleme ve uygulamaların yapılması için çalışmak.

 

l)Toplumların ulusal-kültürel farklılıklarını gözetecek yasal düzenlemelerin yapılması için faaliyet yürütmek.

 

m) Doğal çevre ve ekolojik dengenin tahribatına yol açan yasa ve uygulamalara karşı mücadele etmek. Doğal çevre ve ekolojik dengeninkorunması için kurulmuş örgütlere hukuki yardımda bulunmak. Zorla yerinden edilmiş,yaşadıkları yerleşim birimleri yakılmış, yıkılmış zarar görmüş yurttaşların onurlu bir şekilde dönüşlerinin sağlanması ve kendilerine tazminat ödenmesi için yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere çalışmak.

 

n) Coğrafyamızda insanlığın binlerce yıllık kazanımı olan kültürel ve tarihsel yapılara sahip çıkmak bu konuda kamuoyu duyarlılığı oluşturmak.

 

o) Ulusal ve uluslararası hukuk kurumları ile ortak çalışmalar yapmak. Türkiye’nin Uluslararası sözleşmelere koymuş olduğu çekincelerin kaldırılmasını sağlamak. Temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası standartların uygulanması için çalışmak.

 

p) Yurttaşların refahını artırıp ve ekonomik kalkınmalarına katkı sağlayabilecek hukuki konularda araştırmalar yapmak, seminerler veya paneller düzenlemek.

 

r) Dernek merkezinin ve şubelerinin faaliyetlerini yürütmek için her türlü taşınır, taşınmaz mal edinmek, bağış toplamak, yardım almak.

 

s) Amacı doğrultusunda gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, toplantı ve gösteri yapmak, seminer, konferans, panel, açık oturum, sempozyum, ödüllü/ödülsüz yarışmalar vb. düzenler, sergiler açar, film, video, tiyatro ve benzeri etkinliklerde bulunmak.

 

ş) Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla bizzat veya seçeceği işletmeci aracığıyla iktisadi işletme kurmak, lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları işletmek.

 

t) Dernek genel merkezince şubelere, üye aidatlarını, bağış ve yardımlar ile birlikte finansal işlemler yürütebilmesi için bankada hesap açma yetkisi vermek.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- a) Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan hukuk fakültesi öğrencisi veya mezunu her gerçek ve hukuk alanında faaliyet yürüten tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Hukuk fakültesinden mezun olmayıp öğrenci olanlar Genel Kurula katılıp görüş bildirebilirler, temennide bulunabilirler, oy kullanabilir ve dernek organlarına seçilebilirler.

b) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma ve Yeniden Üye Olma

Madde 5- Derneğin; amaç ve hedef ve ilkelerine aykırı davrananlar, başta kadın ve çocuklar olmak üzere başkalarına şiddet uygulayanlar, derneğin yetkili kurullarınca alınan kararlar aleyhine çalışanlar, kendilerine verilen yasal görevleri uyarılara rağmen yerine getirmeyenler ve üyelik koşullarını kaybetmiş bulunanlar Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilir.  Disiplin kurulu mümkünse ilgilinin savunmasını da alarak aklanmasına ya da üyelikten çıkarılmasına karar verir. Üyelikten çıkarılma kararına karşı ilgililer kararın tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde derneğin Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere itiraz edebilirler. İtiraz edilmediği takdirde karar kesinleşmiş sayılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Kendi isteğiyle üyelikten ayrılanlar tekrar üye olmak için başvurabilirler.

Üyelik ödentisi yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle üyeliği düşürenler, düşürülme tarihini takip eden 6 ay içinde geçmiş ödenti borçlarını yasal faiziyle birlikte defaten ödemek koşuluyla, bir defaya mahsus olmak üzere üyeliğe yeniden kabul edilmesini talep edebilirler.

Disiplin Yönetmeliği hükümlerince üyelikten çıkarılanların üyeliğe yeniden başvuru yapabilmeleri için hükmedilen disiplin ceza süresinin bitmesi gerekmektedir.

Dernek Organları

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

a. Genel kurul,

 

b. Yönetim kurulu,

 

c. Denetim kurulu,

 

d. Disiplin kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organıdır. Genel kurul, doğal delegelerden ve şubeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur. Doğal delegeler; Merkez Yönetim Kurulu Asil Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleridir.  Şubeler tarafından seçilecek delegeler; şube Genel Kurullarınca üye sayısının 1/5’i oranında seçilir. Şube Yönetim Kurulu üyeleri aynı zamanda delege olarak seçilebilir.

Genel kurul;

a. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

 

b. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Mart ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

 

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Toplantıda Görüşülecek Konular: Toplantıda sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Dernek Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimine ilişkin oylama gizli oylama ile yapılır. Kural olarak bunun dışındaki gündem maddelerinin görüşülmesinde oylar açık oylama ile belirlenir. Ancak Genel Kurul’a katılanların 1/5(beşte bir)’inin isteği üzerine gizli oylama yapılması da mümkündür.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı işler Dernek Genel Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek Organlarının seçilmesi;

 

b) Dernek Tüzüğünü değiştirmek;

 

c) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi;

 

d) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi;

 

e)Dernekler Yasasında yazılı genel hükümler ile tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak,

 

f)Derneğin feshine ve malların tasfiyesi biçimine karar vermek, tasfiye memurlarını görevlendirmek.

 

g)Derneğin vakıf kurması,

Olağan üstü Genel Kurul

Madde 10- Dernek Genel Kurulu, Dernek Yönetim Kurulu veya oybirliği ile Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin en az 1/5 (beşte biri)’nin yazılı isteği üzerine Dernek Yönetim Kurulu tarafından, istem tarihinden itibaren bir ay içinde olağanüstü olarak toplantıya çağrılır. Bu toplantının çağrı ve toplantı yönetimi 13 ve 14’üncü maddeler uyarınca olur.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11- Dernek Yönetim Kurulu, Derneğin karar ve yürütme organıdır. Genel Kurul tarafından, Derneğin hukuk fakültesi mezunu üyeleri arasından seçilen 15 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır. Dernek Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Dernek Başkanını, Başkan Yardımcısını, Genel Sekreter ve Saymandan oluşan Divan Kurulunu seçer.

Genel Başkan Ve Yardımcıları

Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder. Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu'na başkanlık eder, gerektiğinde genel yönetim ya da merkez yürütme kurulunun kararı üzerine dernek adına demeç verir.

Genel Başkan ardı ardına iki dönem için seçilebilir.

Genel Başkan Yardımcısı, başkanın verdiği görevleri yerine getirir, bu görevlerin ifasında görevi ile sınırlı olarak Genel Başkanın yetkilerini kullanır. Genel Başkanın yokluğunda Genel Başkanın görevlendireceği Genel Başkan Yardımcısı,  Genel Başkanın görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır.

Genel Sekreter, Görev ve Yetkileri

Genel Sekreter, Dernek Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Başkanın ve Başkan Yardımcısının bulunmadığı durumlarda Dernek Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Tüzük, Genel Kurul, Dernek Yönetim Kurulu kararlarına göre Derneğin her türlü yazışmalarını düzenli şekilde yürütür.

Sayman, Görev ve Yetkileri

Sayman, Dernek Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

a) Derneğin gelirlerinin ve üye aidatlarının zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlamak, zorunlu defterlerin düzenli şekilde tutulmasını sağlamak,

 

b) Dernek adına yapılacak bütün giderlerin, Dernek tüzüğü, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğu bakımından denetimini yapmak,

 

c) Dernek Yönetim Kurulunca saptanacak miktarlarda harcamalar yapmak,

 

d) Genel Kurula sunulacak mali bütçeyi hazırlamak,

 

e) Derneğin mallarından, parasından birinci dereceden sorumlu olup, demirbaş defteri tutulmasını sağlamak,

 

f) Dernek Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 Dernek Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneği Türkiye’de ve Uluslararası platformlarda temsil eder.

b) Tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygular,

 

c) Gerekli gördüğü durumlarda personel alabilir,

d) Her türlü satın alma, satma ve masraf işlemlerini yapar,

 

e) Bütçeyi, faaliyet raporlarını ve her çeşit önerileri düzenleyip Genel Kurula sunar,

 

f) Yayın çıkarır,

 

g) Gerektiğinde Dernek adına dava açmaya karar verir, bunun dışında yasayla verilen yetkileri kullanır,

 

h) Dernek Yönetim Kurulu Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile üç ayda bir toplantılar düzenler.

 

ı) Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, ipotek edilmesi ya da ipoteğin çözülmesi, bağışlanması ve devredilmesi hususunda karar almak,

 

i)Derneğin bir federasyona katılması veya ayrılmasına, Dernek Şubelerinin açılmasına karar ve Dernek Şubesi kurucularına yetki vermek,

 

j) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması veya yurt dışında bulunan kuruluşlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek,

 

k) Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,

Toplanması

Dernek Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde toplanır. Ancak ayda bir toplanmak zorundadır. Görüşme gündemini genel sekreter hazırlar. Yönetim Kurulu Üyelerinin yazılı olarak istediği hususlar da gündeme alınır. Başkan olmadığı zaman Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Toplantılar yarıdan bir fazla üyenin katılımıyla yapılır. Kararlar salt çoğunluk ile alınır. Oyların eşit olması halinde, toplantı başkanının katıldığı taraf çoğunluğu sağlar.

Dernek Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya tümü herhangi bir nedenle görevden ayrılırsa yedek üyeler sırasıyla asıl üyeliğe gelir. Özürsüz olarak üst üste üç ve yılda toplam 6 toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.

 Dernek Yönetim Kurulu, üye sayısı boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır.

Denetim ve Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12- 

(1) Denetim Kurulu: Denetleme Kurulu Derneğin üyeleri arasından 3 asıl 3 yedek üye olarak seçilir. Denetleme Kurulu seçildikten sonra en geç on beş gün içinde toplanarak kendi arasında bir başkan seçer. Kurul kendi başkanının çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Dernek Yönetim Kurulunun isteği üzerine de denetleme yapar.

Görev ve yetkileri;

a) Derneğin bütün çalışmalarının tüzük, Genel Kurul ve Dernek Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup olmadıklarını inceler ve gerekli uyarıları yapar. Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır,

 

b) Denetleme Kurulu, yaptığı denetleme sonuçlarını bir rapor haline getirir, saptadığı eksik ve aksaklıkların düzeltilmesi için Genel Yönetim Kurulunu uyarır. Denetleme yılda ikiden az olmaz.

 

c) Denetleme Kurulu, Dernek Şubelerini, dosya, defter ve kayıtlarını her zaman denetleyebilir.

(2) Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu Genel Kurul tarafından derneğin üyeleri arasından 3 asıl 3 yedek üye olarak seçilir. Disiplin Kurulu seçildikten sonra en geç 15 gün içinde toplanarak kendi arasında bir başkan seçer.

Kurul Dernek Yönetim Kurulunca disipline sevk edilen kişi veya işleri yasalar ile derneğin amacı ve tüzüğü doğrultusunda görüşüp karara bağlar.

(3)Disiplin Soruşturması Usulü

Disiplin soruşturmasının yürütülmesine dair usul ve esaslar, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönerge ile belirlenir.

(4)Disiplin Suç ve Yaptırımları

Disiplin yaptırımları; uyarı, kınama, üyelikten geçici çıkarma ve kesin çıkarmadır.

Aşağıda belirtilen disiplin suçlarına yukarıda belirtilen yaptırımlardan biri uygulanır:

a.Derneğin; amaç ve ilkelerine aykırı davranmak,

b. Temel insan hakları ihlallerinde bulunmak.

c.Başta kadın ve çocuklar olmak üzere başkalarına şiddet uygulamak,

d.Derneğin yetkili kurullarınca alınan kararlar aleyhine çalışmak,

e.Kendilerine verilen yasal görevleri uyarılara rağmen yerine getirmemek.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 13- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 14-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri      

Madde 15-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 16- Dernek, gerekli görülen yerlerde yönetim kurulu kararıyla şube açabilir. Dernekler Yasası ve dernek tüzüğüne göre gerekli koşulları taşıyan en az 5 kişi şube açmak için Dernek Yönetim Kuruluna görevlendirilerek, şube kurabilirler. Verilen yetki ile şubeyi kurarlar.

Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 17- Kurucu üyeler, genel hükümler, Dernekler Yasası, tüzük, dernek genel kurul kararları, Genel Merkez genelge, duyuru ve direktiflerine göre Yönetim Kurulu seçilene kadar, bu kurulun görev ve yetkilerine sahiptir.

Genel Merkez Yönetim Kurulunun talebi üzerine bir ay içinde Şube Yönetim Kurulları Genel Kurullarını toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi halde istifa istemiş sayılırlar. Merkez Yürütme Kurulunun tayin edeceği üç üye Şube Genel Kurulunu toplantıya çağırır.

Çalışmaları yukarıdaki hükümlere uygun olmayan ya da yeterli görülmeyen Şube Yönetim Kurullarına, Yönetim Kurulunca Şubeyi en geç bir ay içinde Genel Kurula götürmek üzere talimat verilir. Buna uymayan Şube Yönetim Kurulu, Dernek Yönetim Kurulunca görevden alınır ve Genel Kurulu yapmak üzere geçici bir Yönetim Kurulu görevlendirilir.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 18- (1)Şube Genel Kurulunun kuruluşu ve yetkileri şunlardır:

a) Şube Genel Kurulu, şubenin üyelerinden oluşur,

 

b) Şube Genel Kurulu iki yılda bir olağan olarak Dernek Genel Kurulundan en az 2 ay önce toplanır,

 

c) Şube Genel Kurulu genel hükümlerde, Dernekler Yasasında ve tüzükte şubeler için belirtilen tüm yetkilere sahiptir. Şubenin gelir ve giderlerini, çalışmalarını inceler, sorumlu organları aklar ya da Mahkemeye sevklerine karar verir,

 

d) Şube organları Şube Genel Kurulunca seçilir,

 

e) Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu kararı ile veya üyelerin 1/5’inin yazılı başvurması üzerine, Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağırılır,

 

(2) Şube Yönetim Kurulu

 

Şube Yönetim Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Yönetim Kurulu en az 5 asıl ve 5 yedek üye olarak seçilir. İlk toplantıda, görev bölüşümü yapılarak, Şube Başkanı, Şube Sekreteri ve Şube Saymanını seçer. Gerekli görüldüğünde Yönetim Kurulu içerisinden bir Başkan Yardımcısı seçilebilir.

 

b) Şube Yönetim Kurulu, bu tüzüğün 18. maddesinin 1. fıkrasının a, b, c, d, e bentlerinde belirtilen yetkilere sahiptir. Bölgesinde Derneği temsil eder, Genel Merkez tarafından verilecek görevleri yapar, şube büro ve komisyonlarını oluşturur,

 

c)Şube Yönetim Kurulu, iki ayda bir genel üye toplantıları düzenler. Ayrıca Yönetim Kurulu gerek gördüğü zaman veya 10 üyenin yazılı istemi üzerine genel üye toplantıları düzenler, gündemdeki konular tartışılır, sonuçları duyurulur.

 

(3) Şube Denetimi

 

Şube Genel Kurulu, denetleme işlemini yürütmek üzere 3 asıl ve 3 yedek denetçi seçer. Tüzüğün 12. Maddesinin 1. ve 2. Fıkraları Şube Denetleme Kurulu için de geçerlidir.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 19-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir Ocak şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır.

Temsilcilik Açma

Madde 20- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 21-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye  Şekli

Madde 22-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Özgürlük için Hukukçular Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Ortak Hükümler

Madde 23: Dernek organlarının ve Yönetim Kurulunda görevlilerin seçimi ve güven oylamaları gizli oy ile yapılır. Tüzükte başka hüküm bulunmayan hallerde dernek organlarının kararlarında salt çoğunluk aranır.

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, Dernek Genel Kurulunda, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve Şube Denetçisi, Şube Genel Kurulunda aklama için yapılan oylamaya katılamazlar.

Hüküm Eksikliği

Madde 24-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.