Duyurular
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇMİYORUZ!, istanbul sözleşmesi öhd kadın
11.05.2021

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇMİYORUZ!

 

11.05.2011 tarihinde imzalanan ve 10.02.2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle feshedilemez.

İstanbul Sözleşmesi’nin amacı, kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak; kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirme yolu da dahil olmak üzere kadınlarla erkekler arasında fiili eşitliği sağlamak; ev içi şiddetin tüm mağdurlarının ve kadına yönelik şiddet mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı çerçeve, politika ve önlemler geliştirmek; kadına yönelik şiddeti ve ev içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak; kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamaktır.

 İstanbul sözleşmesi kadına yönelik şiddetin yapısal özelliğinin toplumsal cinsiyete dayan­dığını kadınların ve kız çocuklarının erkeklerden çok daha fazla oranda toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kaldık­larını kabul etmektedir. Bu sebeple de kadın-erkek eşitliğini temin eden, kamusal alanda ve özel alanda kadına ve çocuklara yönelik her türlü şiddetle mücadele etmek üzere dönüştürücü önlemler alınmasını teşvik eden, sığınmacı ve hukuki durumu ne olursa olsun göçmen kadınlar için de koruma sağlayan, şiddet mağduru kadınlara kendi anadilleri ile kendilerini ifade etme hakkı tanıyan ve bu konuda taraf devlete yükümlülük getiren, kadının temel insan hakkına ilişkin,  hukuk devleti ilkesi ile bütünleşen uluslararasi  bir sözleşmedir.

İstanbul Sözleşmesi ile kadınların hem kamusal alanda hem aile içinde her türlü şiddete karşı korunmaları amaçlanmıştır. Sözleşme ile kadınların “Yaşam hakkı”, “Maddi ve manevi bütünlüğüne dokunulmama hakkının” koruma altına alındığı görülmektedir. Yine aynı şekilde Anayasanın ikinci kısmının ikinci bölümünde “Temel Hak ve Özgürlükler” arasında yer alan 17. Maddesi, “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tâbi tutulamaz….” Şeklinde düzenlenmiştir. Görüldüğü üzere sözleşme ile koruma altına alınan temel haklar Anayasanın 104. maddesinde sayılan kararname ile düzenlenemeyecek haklardan olup, yürütmenin bu hakları düzenleyen bir sözleşme üzerinde tasarruf yetkisinin olmadığı açıktır. 

Anayasaya ve hukuka açıkça aykırı olan “yok hükmündeki” düzenlemenin uygulanması halinde kamusal alanda ve hane içinde her türlü şiddet ve ayrımcılık mağduru kadınlar, mülteci ve göçmenler, yaşlılar, çocuklar ve lgbti+  bireyler için telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağı açıktır. İstanbul Sözleşmesi Uluslararası sözleşmedir ve kanun hükmündedir, yetki gasbıyla TBMM devre dışı bırakılamaz

Bizler kazanımlarımıza sahip çıkacağımızın ve kadın mücadelesine karşı yapılan bütün hukuksuzluklara karşı duracağımızın sözünü veriyoruz. 

İstanbul sözleşmesi bizim, vazgeçmiyoruz.
İstanbul Sözleşmesi yaşatır.

ÖHD KADIN KOMİSYONU