Duyurular
DENİZ POYRAZ DAVASI 6. DURUŞMA RAPORU, DENİZ POYRAZ DAVASI 6. DURUŞMA RAPORU
17.10.2022

DENİZ POYRAZ DAVASI 6. DURUŞMA RAPORU

DENİZ POYRAZ DAVASI 6. DURUŞMA RAPORU

 

Mahkeme: İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi

Dosya No: 2021/313 Esas

17 Haziran 2021 tarihinde, HDP İzmir İl Başkanlığı’na silahlı saldırı düzenleyerek parti çalışanı Deniz Poyraz’ı katleden sanık Onur Gencer hakkında “tasarlayarak öldürme, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyalara zarar verme” suçlamalarıyla açılan davanın altıncı duruşması, 14 Ekim 2022 tarihinde saat 10:00’da Aliağa (Şakran) Cezaevi Yerleşkesinde Bulunan Duruşma Salonunda görüldü.

 

DURUŞMA ÖNCESİ

Saat 09.00'da, şehir merkezinden yaklaşık olarak 90 km uzaklıkta bulunan Aliağa (Şakran) Cezaevi Yerleşkesinin önüne ÖHD İzmir Dava İzleme Grubu olarak gelindi.  

Cezaevinin önünde 30 jandarmanın, 6 özel harekât polisinin, 6 jandarma aracının ve 1 tomanın olduğu görüldü.

Jandarma tarafından, mahkeme heyetinin talimatı ile yalnızca katılanlar ile vekâletnamede ismi geçen katılan avukatların yer aldığı bir listenin oluşturulduğu ve sadece bu kişilerin duruşmaya alınacağı iletildi.

Mahkeme heyeti tarafından 12.10.2022 tarihinde alınan ve 14.10.2022 tarihinde katılan vekillerine duruşma öncesi jandarma tarafından gösterilen karar doğrultusunda;

 1. Duruşma salonuna öncelikle listede bildirilen tutuklu sanık, sanık müdafi, katılanlar ve vekâletnamede ismi geçen katılan avukatların alınacağı, bunun dışında kimsenin duruşmaya alınmayacağı,

 

 1. Duruşma salonuna telefonların ve bilgisayarların alınmayacağı,

 

 1. Salonun izleyici kısmına sadece mağdurun birinci dereceden yakınları ve katılan siyasi partinin genel merkez ve/veya il teşkilatı yönetiminde olanların alınacağı, iletildi.

Saat:11.05'te, öncelikle sanık müdafi, yaklaşık olarak 15 dk sonra ise vekâletnamede ismi geçen katılan avukatları duruşma salonuna girdi. Çok sayıda sivil toplum  örgütü üyesi, hak savunucuları, basın mensupları, İzmir Barosu Başkanı, TBB Yönetim Kurulu Üyesi ve devamındaki yaklaşık yüze yakın avukat duruşma salonuna alınmadı.

Bunun üzerine duruşmaya katılmak isteyen İzmir Barosu Başkanı, TBB Yönetim Kurulu Üyesi ve devamındaki avukatlar, duruşma salonuna girmek istedi. Bunun üzerine jandarma, cezaevinin önüne kalkanlardan oluşan bir barikat oluşturdu. Avukatlar duruşmaya katılmak isteyince bir jandarmanın cop ile ve diğer bir jandarmanın ise silahının arka kısmı ile avukatlara vurmaya başladığı görüldü. Hemen ardından ise avukatların yüzüne doğru hedef almak suretiyle birkaç defa biber gazı ve tazyikli su sıkıldı. Birçok avukatın ve vatandaşın gözünü uzun süre açamadığı ve vücudunda etkisi uzun süren yanmaların olduğu gözlemlendi.

Saat 12.50’de, duruşmadan katılan avukatların çıktığı görüldü.

Duruşmaya fiziken katılamadığımızdan dolayı duruşma sırasında yaşanılan süreci duruşma zaptından öğrenmiş olup raporumuza aktarıyoruz.

 

DURUŞMA ZAPTINDAN ANLAŞILDIĞI KADARIYLA DURUŞMA SIRASINDA YAŞANILANLAR

BİRİNCİ OTURUM

Duruşma 11.03’de başlamış.

Tutuklu sanık Onur Gencer’in ve sanık müdafinin salonda hazır olduğu yazılmış.

Cezaevinde bulunan katılanlar İbrahim Poyraz, Kamuran Poyraz ve Süleyman Poyraz’ın SEGBİS sistemi üzerinden hazır edildikleri yazılmış.

Tanıkların duruşma salonunda hazır olduğu yazılmış.

Av. Fatma DEMİRER UYAP üzerinden yolladığı dilekçesinde “ duruşmanın kapalı yönünde yapılmasına ilişkin karar olmadığı dikkate alındığında, yetki belgesi ile takip eden avukatların ve izleyicilerin duruşma salonuna alınmamasının usule, yasaya ve hukuk ilkelerine aykırı olduğu ve bu nedenle bu uygulamadan vazgeçilerek katılanlar, mağdur ve vekilleri bulunmadan duruşmaya başlanılmamasını,” talep etmiştir.

Mahkeme Heyeti;

 1. Önceki celsede alınan karar gereğince, bahsi geçen yetki belgeli avukatların asil vekillerinin olduğu hal ve durumda dosyada taraf vekili olarak görev üstlenmeleri engeli bulunduğundan duruşma salonuna taraf vekili sıfatıyla alınmalarına YER OLMADIĞINA,

 

 1. Anayasa madde 36 ve 38, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 6 hükümleri anlamında yargılamanın adil şekilde ve makul sürede yapılmasını teminen dosyada bulunan vekâletnamelere dayalı görev üstlenen asıl vekillerin dışında diğer yetki belgeli avukatların hangi hal ve aşamada vekillik görevini üstlenecekleri belirlenmiş olduğu, CMK madde 185 hükmü uyarınca duruşmanın kapalı yapılmasına ilişkin bir oturum ara kararı bulunmadığı halde katılan taraf vekillerinin bu yönde izlenim doğurmaya matuf Anayasa madde 14, AİHS madde 17, TMK madde 2 hükümleri gereği yasaların kendilerine tanıdığı katılan tarafı temsil etme hak ve yetkilerini kötüye kullanmaya yönelen ve kanun nazarında himaye görmeyeceği açık olan, benzer şekilde duruşmanın sebepsiz yere uzamasına, mahkemenin açılan oturumda tanıkları dinleyerek delilleri toplama aşamasını engellemeye konu talebinin CMK 206/2 hükmü uyarınca REDDİNE, hazır olan taraflar huzuruyla yargılamanın sürdürülmesine,

 

 1. CMK 188 gereği duruşmaya katılması zorunlu ve bulunması gereken taraflar arasında katılanlar ve vekilleri yer almadığı, şu ana kadar katılanlar ve vekillerinin duruşmaya katılmamalarına ilişkin mahkememize ulaşan haklı, kabul edilebilir ve mazur görülebilir sebep ve duruma dayanan, az yukarıdaki (2) no.lu ara kararda yer verilen hakkın kötüye kullanılması mahiyetindeki duruşmanın devamına engellemeye yönelik vekil talebi dışında sebep ve durumu doğrulayan bilgi ve belge de sunulmadığından katılanlar ve vekillerinin yokluğunda YARGILAMAYA DEVAM OLUNMASINA,  karar vermiştir.

Duruşma salonunda katılan vekilleri olmaksızın bir tanık dinlenmiştir.

Saat 11:15’te, vekaletnamede ismi yer alan Av. Fatma Demirer, Av. Yunus Emre Güneş, Av. Sozdar Ortaç, Av. Şükran Öztürk, Av. Aryen Turan, Av. Dilan Yılmaz, Av. İmdat Ataş, Av. Türkan Aslan Ağaç ve Av. Abdülmecit Yıldırım duruşma salonuna girmiştir.

Katılanlar vekili söz almıştır ama SEGBİS'le kayıt altına alındığı için söylenenleri bilmiyoruz.

Mahkeme Heyeti;

 1. Katılanlar vekili Av. Türkan Aslan Ağaç ve diğerlerinin Mahkememiz Başkanlığı ve üye Hakimlerinin toplu olarak reddine ilişkin önceki oturum ara kararlarına dayalı olarak yetki belgeli avukatların katılan vekili sıfatıyla duruşmaya alınmaması, duruşmanın cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda yapılmasına karar verilmesi ve diğer bildirilen sebeplere dayanan taleplerinin CMK 31/1-b,c hükümleri anlamında değinilen Mahkememiz oturum ara kararları sebep ve gerekçeleri, kanuni anlamda geçerli sebep ve delillere dayanmadığı, duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı açıkça anlaşılmakla GERİ ÇEVRİLMESİNE, işbu geri çevirme kararına yönelik CMK madde 27 hükmü uyarınca katılan vekillerinin yetkili İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yoluna başvurma haklarının bulunduğuna,

 

 1. Katılanlar vekili Av. Türkan Aslan Ağaç tarafından beyan eki olarak sunulan Türkiye Barolar Birliği görüşü ve beyan edilen sebeplere dayalı Mahkememizin işbu oturum ve önceki oturum başlangıcında Avukatlık Kanunu madde 56/5 ve Borçlar Kanunu madde 506-507 hükümlerinin yorumuyla verdiği yetki belgeli avukatların katılanlar adına vekaletnameyle görev üstlenen vekiller dışında duruşmaya vekil sıfatıyla katılmalarına imkan tanımayacağı yönündeki ara kararın az yukarıda (1) no.lu ara kararda değinildiği üzere yasa yolları aşamasında değerlendirilebileceği mahiyet taşıması nedeniyle değinilen ara karara gerektirici sebepler itibarıyla yerinde bulunduğu anlaşıldığından değiştirilmesine YER BULUNMADIĞINA,

 

 1. Katılanlar vekili Av. Türkan Aslan Ağaç'ın mahkeme duruşma salonunda kurulu SEGBİS sistemi aracılığıyla tespit edilen duruşmanın başka bir yer tarafından kaydedilip izlenme imkânının bulunup bulunmadığı yönündeki talebinin hukuki değerden yoksun olup yargılama konusu fiil ve durumla ilişkisi bulunmadığından CMK madde 206 hükmü uyarınca REDDİNE,

 

 1. Katılanlar vekili Av. Abdülmecit Yıldırım'ın oturum başlamadan evvel oturuma katılmasına izin verilen kişilere ilişkin ara kararın temini yönündeki talebi sonrası kolluk görevlilerinin müdahalesine maruz kaldığı yönündeki iddia ve talebi açısından iddiasına konu durumun oturum başlamadan önce meydana gelmesine nazaran ilgili yerlere müracaatta bulunmasına muhtariyetine, bu hususta Mahkememizce YAPILACAK İŞLEM BULUNMADIĞINA,

 

 1. Tensip zaptı (10) numaraları ara kararda isimleri geçen ve soruşturma aşamasında bilgisine başvurulan olarak dinlenilen şahısların dinlenilme talebinin, sosyal medya üzerinden bir kısım şahsın yaptığı paylaşım ve yorumlara istinaden bu yorum ve paylaşımlar konusunda araştırma yapılması talebinin, sanık yakalandığı sırada üst aramasında ve ikametinde yapılan aramada ele geçen telefon ve diğer tüm dijital materyalin mahkemede ve bilirkişi marifetiyle yeniden imaj ve kopyalarının alınması talebinin REDDİNE, ancak aynı talep kapsamında yer alan emanetteki dijital materyallerin adli kopyası ve imajlarının birer örneğinin verilmesine ilişkin talebin CMk 234/1-b hükmü uyarınca KABULÜNE, karar vermiştir.

Katılanlar vekillerinin, CMK madde 203 ve devamı anlamında oturum ara kararlarına karşı itirazlarını sürdürmeleri karşısında heyet tarafından uyarılarak duruşma salonunu terk etmeleri istenmiştir.

Saat 12.48’de, katılan vekilleri duruşma salonundan ayrılmıştır.

Katılan vekilleri duruşma salonundan ayrıldıktan sonra mahkeme heyeti tarafından duruşmaya devam edilmiştir. Yargılama süresince katılan vekillerinin talep etmiş olduğu tevsii tahkikat talepleri reddedilmiştir.

Dosyada yer alan bir kısım tanıklar dinlenmiştir.

Saat 14.13’te, ara verilmiştir.

İKİNCİ OTURUM

Saat 15.30'da, duruşmaya devam edilmiştir.

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkında mütalaa vermiştir. Mütalaasında;Sanığın nitelikli kasten öldürme, nitelikli mala zarar verme, nitelikli işyeri dokunulmazlığını ihlal ve 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarını işlediği kanaatine varılmakla, sanığın eylemlerine uyan TCK.nun 82/1-a, 152/1-f, 116/4, 119/1-a, 6136 Sayılı Yasanın 13/1, TCK.nun 53 ve 63.maddeleri gereğince cezalandırılması kamu adına talep ve mütalaa olunur” şeklinde talepte bulunmuştur.

Mahkeme Heyeti;

 1. Başka cezaevinde bulunan katılanlar Süleyman Poyraz, Kamuran Poyraz ve İbrahim Poyraz'ın duruşma devam ederken herhangi bir talep ve beyanda bulunmaksızın SEGBİS odasını terk etmeleri ve bu aşamaya kadar duruşmada hazır edilmeleri yönünde bir istemlerinin bulunmaması sebebiyle SEGBİS sistemiyle hazır edilmeleri için İŞLEM YAPILMASINA YER OLMADIĞINA,

 

 1. Duruşmanın önceki oturum (2) no.lu ara kararındaki sebep ve gerekçeler varlığını devam ettirdiğinden Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda yapılmasına,

 

 1. Önceki oturum (12) no.lu ara kararı uyarınca İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılan yazımız doğrultusunda Aliağa Şakran cezaevi yerleşkesi duruşma salonunda duruşmanın icra edildiği sırada alınan önlemler, katılanlar vekillerinin SEGBİS anlatımlarına yansıyan hazır olduğu belirtilen kişilerin duruşmaya katılmama durumlarını tespit ve belirleme adına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak ilgili bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenmesine,

 

 1. Bu nedenle duruşmanın 27/12/2022 günü saat 10.00'a bırakılmasına, karar vermiştir.

 

Mahkeme heyeti tarafından duruşmayı izlememiz engellenmiş olması nedeniyle; sanık avukatının, katılan avukatlarına ayrılan yerde; katılan avukatların ise sanık avukatına ayrılan yerde oturtulduğu ayrıca İzmir ilinin çeşitli ilçelerinden (Foça, Menemen vb.) duruşma için jandarma getirildiği duruşma sonrasında duruşmaya katılmış avukatlardan öğrenildi.

 

ÖHD İZMİR DAVA İZLEME VE RAPORLAMA GRUBU